Бета-тестирование КОМПАС-3D v19

Автоматизация сушилки с кипящим слоем в процессе сушки хлорида натрия

Національний університет "Львівська політехніка"
Кафедна Автоматизації технологічних та хімічних процесів
дипломна робота на тему "Автоматизация сушилки с кипящим слоем в процессе сушки хлорида натрия"
Львів 2015

даній бакалаврській кваліфікаційній роботі розроблено систему автоматизації сушарки з киплячим у процесі сушіння хлориду натрію.
В першому розділі описано процес сушіння тирси, використовуючи основні технологічні параметри, матеріальний та тепловий баланс, визначено параметри, які потрібно регулювати, та допустимі відхилення.
У другому розділі я визначив вхідні, вихідні та збуруючі величини. Визначив, які величини впливають на перехідний процес і побудував структурну схему взаємозв’язків.
В третьому розділі була обґрунтована вибрана схема автоматизованої системи управління.
В четвертому розділі вибрано засоби автоматизації, описано їхні характеристики. Також я описав програму роботи контролера
В п’ятому розділі було розраховано систему автоматичного регулювання, промодельовані перехідні процеси при зміні завдання та при збуренні за часовою програмою, побудовано схему регулювання температури киплячого шару.
В шостому розділі описано вибрану функціональну схему автоматизації сушарки та представлено фрагменти схем підключення.
У сьомому розділі була розроблена специфікація на обрані засоби автоматизації.
В восьмому розділі були охарактеризовані небезпеки, що виникають під час експлуатації сушарки з киплячим шаром, нормативні документи, відповідно до яких вони нормуються та заходи для уникнення цих небезпек. Також описані методи по охороні навколишнього середовища від шкідливого впливу установки.
В дев’ятому розділі розраховано витрати на автоматизацію, кількість обслуговуючого персоналу, річний економічний ефект, термін окупності та коефіцієнт економічної ефективності.

аннотация
В данной бакалаврской квалификационной работе разработана система автоматизации сушилки с кипящим в процессе сушки хлорида натрия.
В первом разделе описывается сушки опилок, используя основные технологические параметры, материальный и тепловой баланс, определены параметры, которые нужно регулировать, и допустимые отклонения.
Во втором разделе я определил входящие, исходящие и збуруючи величины. Определил, какие величины влияют на переходный процесс и построил структурную схему взаимосвязей.
В третьем разделе была обоснована выбранная схема автоматизированной системы управления.
В четвертом разделе выбрано средства автоматизации, описаны их характеристики. Также я описал программу работы контроллера
В пятом разделе было рассчитано систему автоматического регулирования, промоделированы переходные процессы при изменении задачи и при возбуждении по временной программе, построено схему регулирования температуры кипящего слоя.
В шестом разделе описано выбранную функциональную схему автоматизации сушилки и представлены фрагменты схем подключения.
В седьмой главе была разработана спецификация на выбранные средства автоматизации.
В восьмой главе были охарактеризованы опасности, возникающие при эксплуатации сушилки с кипящим слоем, нормативные документы, согласно которым они нормируются и меры во избежание этих опасностей. Также описаны методы по охране окружающей среды от вредного воздействия установки.
В девятом разделе рассчитан затраты на автоматизацию, количество обслуживающего персонала, годовой экономический эффект, срок окупаемости и коэффициент экономической эффективности.
Переводчик Google для бизнеса –Инструменты переводчикаПереводчик сайтовСлужба "Анализ рынков"

Состав: Пояснювальна записка, фунціональна схема автоматизації, схема комутаційних зєднань, програма для контролера, моделювання контору регулювання Язык документа

Софт: Microsoft Visio 2003

Файлы:

Каталог / Автоматизация / Автоматизация сушилки с кипящим слоем в процессе сушки хлорида натрия

диплом\FSA.vsd
диплом\MMnovevipravlene.vsd
диплом\PROHA_end.vsd
диплом\Zednanny100_pusk.vsd
диплом\анотація.docx
диплом\висновок.docx
диплом\Вступ_Ступніцький.docx
диплом\зміст.docx
диплом\література.docx
диплом\розділ1.docx
диплом\розділ2.docx
диплом\розділ3.docx
диплом\розділ4.docx
диплом\розділ5.docx
диплом\розділ6.docx
диплом\розділ7.docx
диплом\розділ8.docx
диплом\розділ9.docx
диплом
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.