КОМПАС-3D v19 скачать

Система управления шахтной подъемной установкой

НТУУ "КПІ"
Кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
Електромеханічне обладнання «Запорізького залізорудного комбінату» з модернізацією системи керування шахтної підйомної установки
Київ 2014

Об’єкт дослідження – система керування шахтної підйомної установки.
Мета роботи – створення модернізованої системи керування шахтної підйомної установки.
Ідея – використання блоку поворотних шифраторів (енкодерів) для більш-точного позиціонування шахтної кліті в стволі та зменшення часу відгуку системи.
Задачі
1 Аналіз складу та принципу дії системи керування шахтної підйомної установки.
2 Математична модель функціонування та моделювання.
3 Розробка конструктивних пропозицій для створення мікросхеми яка дозволяє використовувати модернізований блок поворотних шифраторів (енкодерів).
Актуальність теми:
Актуальність полягає в застосуванні сучасної технології для сприяння реконструкції і модернізації діючих об'єктів, оснащення їх сучасним ефективним обладнанням, що забезпечує більш-точне позиціонування шахтної кліті в стволі та зменшення часу відгуку системи, та підвищення рівня безпеки при експлуатації даного обладнання.
Практичне застосування отриманих результатів – розроблена система керування може використовуватися не тільки в даній ШПУ, але й інших типових клітьових та/або скіпових підйомних установках.
Метод дослідження – аналітичні дослідження параметрів системи керування ШПУ.
Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження – адаптація блоку поворотних шифраторів (енкодерів) до умов роботи обладнання.

ЗМІСТ
Вступ .........................................................................................................................
Вихідні дані...............................................................................................................
1 Механізація……………….....................................................................................
1.1 Загальні положення.........................................................................................
1.2 Способи буріння..............................................................................................
1.3 Буро-підривні роботи…………… ……………….........................................
1.4 Вантажо-доставочні роботи……………………...........................................
1.5 Розрахунок навантажувальної машини………….........................................
1.6 Локомотивний транспорт.……… ……………….........................................
Висновки…………………………………………………………………………
2 Електропостачання ……………………………………………………………..
2.1 Розрахунок освітлення виробки……………………………………………
2.2 Розрахунок електричних навантажень…………………………….………
2.3 Розрахунок дільничної кабельної мережі………………………….……...
2.4 Розрахунок струмів короткого замикання………………………………...
2.5 Вибір апаратури керування та захисти…..………………………………..
Висновки…………………………………………………………………………
3 Охорона праці……………………………………………………………………
3.1 Заходи безпеки та охорони праці пригірських роботах………………….
3.2 Гірничомеханічні установки…………………………………….................
3.3 Електропостачання та електрообладнання………………………………..
3.4 Автоматизація, зв’язок та сигналізація…………………………………….
3.5Водпостачання і каналізація…………………………………………………
Висновки………………………………………………………………………..
4 Спеціальна частина..……………………………………………………………
4.1 Загальні положення ……………………………………….……………….
4.2 Опис ШПУ та її розрахунок.…………………………………….................
4.3 Система керування ШПУ. Склад та принцип дії..………………………..
4.4 Суть модернізації системи керування ШПУ..…….……………………….
Висновки та рекомендації ………….…………………………………………..
Перелік посилань……….………..…………………………………………………
Додатки ……………………..………………………………………………………

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
ШПУ – шахтна підйомна устанока.
ПМ – підйомна машина.
КЗ –коротке замикання.
ККД – коефіцієнт корисної дії.
КЛ – кабельна лінія.
КТП – комплектна трансформаторна підстанція.
ПЛ –повітряна лінія.
ПЗ – пояснювальна записка.
ПУЕ – правила улаштування електроустановок.
ПТЕ – правила технічної експлуатації.
БЦК – біциліндроконічна (машина).
АКХЗ – апарат контролю ходу і захисту.
ЗДКР – захист, контролю руху і реєстрації.
АРМ – автоматичне робоче місце.
ДП – диференцюючий пристрій.
ОП – операційний підсилювач.
АЧХ – амплітудно-частотна характеристика.
МП – мікропроцесор.
Е – енкодер.
ДП – диференціюючий пристрій.
ВП – випрямляч.
МВ – мультивібратор.
АБО – логічний елемент «АБО».
ЛІЧ. – лічильник.
КЛ.Ш. – клемна шафа.
рис. – рисунок.
табл. – таблиця.
ВСТУП
Через недостатні обсяги капітальних вкладень у вугільну промисловість Україна має найстаріший серед країн СНД шахтний фонд, а його прискорене старіння призвело до формування негативного балансу виробничих потужностей. Зниження їх обсягу набуло сталої тенденції, яка вже є катастрофічною.
За період 1991 - 2005 рр. виробнича потужність вугледобувних підприємств зменшилась з 192,8 млн.тонн до 91,5 млн.тонн на рік або майже в 2,1 рази. При цьому останнім часом виробничі потужності використовуються лише на 85%.
Майже 96% вугільних підприємств понад 20 років працюють без реконструкції. Через повільну реструктуризацію галузі в експлуатації знаходиться значна кількість дрібних і середніх збиткових неперспективних підприємств.
Стратегічна мета розвитку вугільної промисловості полягає у стабілізації стану і подальшому сталому розвитку галузі для задоволення потреб економіки країни та населення у вугіллі власного видобутку.
Шляхи досягнення стратегічної мети розвитку галузі ґрунтуються на таких засадах:
• економічно виправданому збереженні існуючого виробничого потенціалу галузі за умов його оновлення і підвищення ефективності функціонування;
• раціонального використання надр за рахунок докорінного технологічного оновлення виробництва;
• реальних можливостях вугледобувних підприємств та держави щодо фінансування розвитку галузі та його закріплення на державному рівні;
• адаптації вугледобувних підприємств до ринкових умов господарювання
• та створення дієвих правових умов для залучення недержавних
• інвестицій у розвиток галузі;
• структурних перетворень у галузі за рахунок чіткого розмежування функцій між суб’єктами управління на всіх ієрархічних рівнях;
• підвищення безпеки праці та соціального захисту працівників галузі.
Даний дипломний проект присвячено розробці системи керування шахтної підйомної установки, з метою збільшити точність позиціонування шахтної кліті в стволі, як наслідок підвищит

Состав: Механізація, Електропостачання, Складальне креслення (Двигун постійного струму з енкодером ), ПЗ Язык документа

Софт: AutoCAD 2012

Файлы:

Каталог / Автоматизация / Система управления шахтной подъемной установкой

Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Диплом Сльозка О.О
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.